BRILLUX ۱۳۹۷-۹-۱۲ ۰۴:۳۲:۳۱ +۰۰:۰۰

Project Description

 رنگ های مخصوص چوب  Brillux  آلمان [ تندیس تجارت آرمان ]

 

کمپانـی Brillux  آلمـان تولیـدکننـده انـواع محصـو لات رنـگ و جـلا بـرای انـواع پـروژه هـای مربـوط بـه رنـگ، دکـور و پاسـتر، بـه عنـوان یکـی از معدود  کمپانـی هـای برتر تولید کننده رنـگ در جهان اسـت. معنـای کلمـه Brillux “کیفیـت برتـر” اسـت و ایـن کمپانـی در جهـت حفـظ ایـن عنـوان، همـواره محصو لاتی منطبق با بالا تریـن اسـتاندارها و در عیـن حـال دوسـتدار محیـط زیسـت بـه مشـتریان ارائـه داده اسـت.

Videos

Brillux

Brillux

Brillux

Contact info